O nás

Již několik let se s kolegy zabýváme péčí o stromy. Našim úkolem je navrhovat a provádět odborné postupy ošetření stromů, a to s ohledem na zájmy ochrany přírody, bezpečnost a zdraví osob a ochrany majetku. Péče o stromy je komplexním souborem činností od jejich výsadby, průběžného sledování, provádění zdravotního ošetření až po potřebné kácení.

CERTIFIKACE A PRAXE

Péče o stromy je odborná činnost, která vyžaduje nejen složení náročných zkoušek, ale také další průběžné vzdělávání. Jako certifikovaní arboristé s praxí jsme oprávněni k provádění zásahů na dřevinách, kdy je kladen zvláštní důraz zejména na odborný způsob a provedení práce. Při těchto úkonech je kladen důraz na bezpečnost a ochranu majetku a osob. Vzděláním a praxí disponují všichni odborní spolupracovníci firmy TreeWorkerMoravia, s.r.o.
certifikat-arborista

ROZSAH SLUŽEB

Specializujeme se především na provádění tzv. rizikového kácení s využitím stromolezecké techniky, zajišťujeme provozní bezpečnost stromů a další služby související s péčí o stromy a dřeviny. Více informací o našich službách zde.

Pro zabezpečení dlouhého a plnohodnotného života vyžadují dřeviny soustavnou, komplexní a odbornou péči. Ta by jim měla být poskytnuta nejen ve snaze zajistit jejich zdraví, ale také z důvodu zajištění provozní bezpečnosti v jejich okolí, aby nevznikly škody na majetku a zdraví osob Odbornou péči o stromy zajišťují právě certifikovaní arboristé.

Arboristika je věda na pomezí lesnictví a zahradnictví, zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich výsadby zejména v urbanistickém prostředí a v místech speciálně založených okrasných výsadeb jako jsou parky, aleje, zámecké okrasné parky apod.

Arboristé zajišťují také odbornou péči o městskou zeleň a veškerou dřevitou vegetaci mimo klasické lesní porosty, tedy u obytných domů aj.

Každý majitel stromů je povinen zajistit jejich ochranu a péči, a to zejména s ohledem na posouzení rizika pádu stromu v důsledku zlomu, vývratu či pádu jeho částí. Za strom a případná rizika odpovídá majitel (obec, majitel pozemku). Teprve po odborném posouzení stavu dřeviny je možno přistoupit k provádění zásahů.

Kdy potřebujete služby arboristy?

  • Při zakládání parků nebo výsadeb (mladé stromy)
  • Při asanaci kriticky poškozených a mrtvých stromů
  • Při ošetření památných stromů
  • Při prořezávání stromů a keřů na nepřístupných místech
  • Při stavebních pracech z důvodu ochrany stromů
  • Při kácení stromů
  • Při revitalizaci parků
  • Při inventarizaci stromů, kdy je třeba provést odborné zhodnocení jejich stavu
  • Při zabezpečení korun stromů